วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศาสนากับสถาปัตยกรรม


        หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สอนให้พุทธศาสนิกชนเชื่อแล้วมีศรัทธามั่นคงในการทำบุญและให้ทาน ด้วยเหตุนี้คนไทยนิยมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างศาสนสถาน วัดวาอาราม พระอุโบสถ หอไตร ศาลาการเปรียญ วิหาร เจดีย์  หอระฆัง กุฏิ ดังนั้นศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ต่าง ๆ จึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 
        สถาปัตยกรรมอันเนื่องจากพระพุทธศาสนาจึงปรากฏอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
 
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น